advertise

اسپوتا کاوش صنعت

مشاوره و بازرسی

اسپوتا کاوش صنعت

مشاوره و بازرسی

اصلاح ژنتیک برای دام

شرکت بهپروران قائم با بیش از نیم قرن سابقه درخشان و فعالیت های مرتبط در زمینۀ تولید جوجه یکروزه تخم گذار و گوشتی مرغ ، قرقاول و ... در ایران، اصلاح ژنتیک برای دام های سنگین، تولید تخم مرغ نطفه دار وجیره نویسی دام و طیور با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش فوق العاده فعال می باشد.

اصلاح ژنتیک برای دام

شرکت بهپروران قائم با بیش از نیم قرن سابقه درخشان و فعالیت های مرتبط در زمینۀ تولید جوجه یکروزه تخم گذار و گوشتی مرغ ، قرقاول و ... در ایران، اصلاح ژنتیک برای دام های سنگین، تولید تخم مرغ نطفه دار وجیره نویسی دام و طیور با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش فوق العاده فعال می باشد.

عنوان باکس

عنوان باکس

متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود. متنی در این قسمت برای توضیحات در رابطه با ععنوان صفحه نوشته شود.

اصلاح ژنتیک برای دام

شرکت بهپروران قائم با بیش از نیم قرن سابقه درخشان و فعالیت های مرتبط در زمینۀ تولید جوجه یکروزه تخم گذار و گوشتی مرغ ، قرقاول و ... در ایران، اصلاح ژنتیک برای دام های سنگین، تولید تخم مرغ نطفه دار وجیره نویسی دام و طیور با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش فوق العاده فعال می باشد.

اصلاح ژنتیک برای دام

شرکت بهپروران قائم با بیش از نیم قرن سابقه درخشان و فعالیت های مرتبط در زمینۀ تولید جوجه یکروزه تخم گذار و گوشتی مرغ ، قرقاول و ... در ایران، اصلاح ژنتیک برای دام های سنگین، تولید تخم مرغ نطفه دار وجیره نویسی دام و طیور با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش فوق العاده فعال می باشد.