advertise

اسپوتا کاوش صنعت

مشاوره و بازرسی

اسپوتا کاوش صنعت

مشاوره و بازرسی

شرکت فنی مهندسی و بازرسی اسپوتا کاوش صنعت به عنوان یک شرکت بازرسی کننده نوع الف در زمینه های مختلف بازرسی فنی به عنوان سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات و در راستای تأمین انتظارات مشتریان و ذینفعان مدل نظام مدیریت خود را براساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲ انتخاب و در این راستا رئوس خط مشی کیفیت خود را به ترتیب زیر اعلام می دارد:
ارتقاء صلاحیت ها، مهارت ها و دانش فنی کارکنان از طریق آموزش مستمر کارکنان جهت افزایش سطح کیفی خدمات و توانمندسازی کارکنان،
افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق شناسایی و برآورده ساختن نیازهای جاری و آتی و انطباق هرچه بیشتر خدمات ارائه شده با خواسته های مشتریان،
رعایت اصول بی طرفی، استقلال و محرمانگی از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات بیطرفی، ایجاد محدودیت های دسترسی به داده های حاصل از بازرسی و اجرای صحیح روشهای اجرایی حفاظت از محرمانگی و حفاظت از بی طرفی در شرکت،

پایبندی به اخلاق حرفه ای و اجتماعی در فعالیت¬های بازرسی از طریق آموزش اصول مرتبط و جذب پرسنل ذیصلاح،
بهبود مستمر سیستم مدیریت بازرسی در جهت افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های بازرسی از طریق استقرار، حفظ و نگهداری سیستم مدیریت بازرسی براساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲،
افزایش کیفیت خدمات بازرسی و تحکیم جایگاه شرکت به عنوان یک شرکت معتبر بازرسی فنی از طریق انجام به موقع تعهدات، بهبود زیر ساخت و استفاده از روزآمدترین اطلاعات و فن آوریها و تجهیزات اندازه گیری بازرسی،
توسعة سهم بازار و سود آوری از طریق افزایش حوزه های جغرافیایی و کاری در حوزه بازرسی فنی،
بدیهی است جهت دستیابی به اهداف فوق نیاز به همکاری همه ¬جانبة مدیران و کارکنان در کلیة سطوح شرکت می باشد. تعهّد و مسئولیت اطمینان از حسن اجرای این خط¬مشی بر عهدة اینجانب بوده و تمامی سطوح شرکت موظّفند در راستای استقـرار و حفظ سیستم مدیریت در چارچوب وظایف سازمانی خود، مشارکت فعال داشته باشند. درک و اجرای صحیح این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید

بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید