advertise
ژ 1-13

معمولا کنترل کیفیت و بازرسی جوشکاری در سه مرحله بازرسی قبل از جوشکاری – بازرسی حین جوشکاری و بازرسی پس از جوشکاری انجام می گردد. بازرسی قبل از جوشکاری شامل کنترل آماده سازی لبه متریال برای جوش و ...

ژ 1-12

آزمایش غیر مخرب به روش هایی از بازرسی گفته می شود که در آنها کار یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن ،مورد آنالیزقرار می گیرد. تجهیزات NDT دارای مجموعه ای از فواید و ضررها است

ژ 1-11

تست‌های غیر مخرب شکلی از آزمون مواد مورد استفاده است که مواد آزمایش شده در فرآیند تست از بین نمی‌روند. بنابراین در این روش کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد