advertise

بازرسی ادواری

شرکت سرویس و نگهدار آسانسور از طرف مالک یا بهره بردار آسانسور معرفی می گردد و شماره و تاریخ قرارداد معتبر بین شرکت سرویس و نگهدار آسانسور و مالک یا بهره بردار آسانسور در پرسشنامه یکسان بازرسی ادواری ثبت می گردد. بازرسی ادواری به بازرسی اطلاق می شود که پیش از این گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه برای آن صادر شده باشد. لذا لازم است برای ثبت نام بازرسی ادواری این گواهینامه در سامانه بارگذاری شده و قبل از انجام بازرسی ادواری توسط شرکت بازرسی فنی با استعلام از سامانه مدیریت بازرسی آسانسور، شرکت بازرسی فنی صادر کننده گواهینامه و یا اداره کل استاندارد استان مربوطه صحه گذاری و اصالت سنجی شود. بدیهی است در مورد آسانسورهای برقی که دارای گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه نمی باشند، انجام بازرسی ادواری بر مبنای پیوست ث از استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ و این ابلاغ موضوعیت ندارد و بازرسی فنی برای اینگونه آسانسورها با ثبت درخواست بازرسی اولیه در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور انجام می پذیرد. مسئولیت احراز، اثبات و انطباق کلیه بندهای پرسشنامه بازرسی ادواری با آسانسور بازرسی شده و حصول اطمینان از برقراری مشخصات فنی مندرج در گواهینامه بازرسی ایمنی و کیفیت اولیه ( تعداد توقف، ظرفیت و سرعت) با شرکت بازرسی فنی است. تعرفه بازرسی ادواری آسانسورها معادل ۳۰% تعرفه بازرسی صدور گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه می باشد و در صورتی که بازرسی ادواری منجر به صدور گواهینامه بازرسی نگردد ،لازم است گزارش بازرسی (های) انجام شده به اداره کل استاندارد استان محل نصب آسانسور ارائه گردد. ثبت درخواست بازرسی ادواری از سهمیه تعریف شده شرکتهای سرویس و نگهدار آسانسور که اقدام به ثبت نام در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور می نمایند نخواهد کاست. دربازرسی ادواری لازم است گواهینامه ۴ قطعه ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی فنی مورد ردیابی و صحه گذاری قرار گیرد . بدیهی است تاریخ اعتبار گواهینامه های ۴ قطعه ایمنی موضوع بازرسی ادواری نیست.
برای انجام کلیه امور مربوط به استانداردسازی، اخذ گواهینامه استاندارد ادواری آسانسور به لینک های زیر مراجعه نمایید.
- سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
- فرایند اخذ گواهینامه ادواری آسانسور
- مدارک مورد نیاز برای بازرسی ادواری آسانسور
- فرم مورد نیاز برای بازرسی ادواری آسانسور
- تعرفه مصوب بازرسی ادواری آسانسور
- شرایط بیمه نامه
- شرایط قرارداد سرویس و نگه داری آسانسور

بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید

بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید