advertise

شرکت مهندسی و بازرسی فنی اسپوتا کاوش صنعت با توجه به نیاز صنعت گاز کشور به انجام بازرسیهای فنی در امور شبکه های گازرسانی و کنترل کیفیت مواد و محصولات مورد استفاده در پروژه های گازی، بخش بازرسی صنایع گاز را فعال نموده و با ایجاد دانش فنی و برگزاری دوره های آموزشی و همچنین اخذ گواهینامه ها و مجوزهای مرتبط از شرکت ملی گاز ایران موفق به توانمندسازی متخصصان و ورود به پروژه های ملی و منطقه ای در کشور شده است. این شرکت همچنین توسعه خدمات فوق را در دستور کار قرارداده و در آینده نزدیک قادر به ارائه خدمات بیشتری در این بخش از صنعت خواهد بود.

اسپوتا کاوش صنعت