advertise

شرکت مهندسی و بازرسی فنی اسپوتا کاوش صنعت درزمینه بازرسی فنی عملیات بهینه سازی نیروگاه های برق آبی کشور و نظارت بر فرآیندهای تعمیرات، ساخت و نصب تجهیزات مورد استفاده در این نیروگاه ها، از پیشگامان این صنعت به شمار می آید. بکارگیری متخصصان داخلی و خارجی، بهره گیری از آموزشهای خارج کشور و برگزاری دوره های آموزشی جهت کارفرما و عوامل اجرایی، تنها بخشی از اقدامات این شرکت جهت ایجاد توانمندی های لازم در انجام موفقیت آمیز پروژه های فوق به حساب می آید.

اسپوتا کاوش صنعت